Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Giải toán tích phân nguyên hàm 12 – Trần Đức Huyên

Cuốn sách Giải toán nguyên hàm – tích phân lớp 12 do tác giả Trần Đức Huyên chủ biên tổng hợp đầy đủ các vấn đề về nguyên hàm và tích phân thường gặp:

Chương 1. Nguyên hàm
Bài 1. Định nghĩa nguyên hàm và các tính chất của nguyên hàm
+ Vấn đề 1. Chứng minh F(x) là một nguyên hàm của f(x)
+ Vấn đề 2. Tìm họ nguyên hàm của hàm số
+ Vấn đề 3. Tìm một nguyên hàm của hàm số thỏa mãn điều kiện cho trước
Bài 2. Một số phương pháp tìm nguyên hàm
+ Vấn đề 1. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số
+ Vấn đề 2. Phương pháp nguyên hàm từng phần
Chương 2. Tích phân
Bài 1. Định nghĩa tích phân và tính chất của tích phân
+ Vấn đề 1. Tính tích phân bằng công thức Newton – Leibniz
+ Vấn đề 2. Tích phân có chứa dấu trị tuyệt đối
+ Vấn đề 3. Chứng minh bất đẳng thức tích phân
Bài 2. Một số phương pháp tính tích phân
+ Vấn đề 1. Phương pháp đổi biến loại 1
+ Vấn đề 2. Phương pháp đổi biến loại 2 (đổi biến dạng lượng giác)
+ Vấn đề 3. Phương pháp tích phân từng phần
+ Vấn đề 4. Một số dạng tích phân đặc biệt
+ Vấn đề 5. Một số dạng đổi biến đặc biệt
+ Vấn đề 6. Phương pháp tích phân truy hồi
Chương 3. Ứng dụng tích phân để giải toán
Bài 1. Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng
+ Vấn đề 1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi 4 đường: (C): y = f(x), trục Ox, x = a và x = b (a < b)
+ Vấn đề 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: (C): y = f(x), (D): y = g(x), x = a và x = b (a < b)
+ Vấn đề 3. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường y = f(x) và y = g(x)
+ Vấn đề 4. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi nhiều hơn hai đồ thị
+ Vấn đề 5. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường x = f(y), x = g(y), y = a và y = b (a < b)
Bài 2. Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể
+ Vấn đề 1. Tính thể tích của vật thể T
+ Vấn đề 2. Tính thể tích khối tròn xoay

Download:
http://123link.pro/LMehu1
http://megaurl.in/qT0em3f

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...