Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Các bài toán về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất – Nguyễn Thái Hòe

Sách gồm bốn phần. Phần một. Giải các bài toán GTLN, GTNN bằng phương pháp cao cấp (dùng đạo hàm): Phương pháp dùng đạo hàm để giải bài toán; Ứng dụng bài toán tìm GTLN, GTNN vào việc giải các bài toán khác. Phần hai. Giải các bài toán GTLN, GTNN bằng phương pháp sơ cấp (không dùng đạo hàm): Phương pháp 1. Dùng các định lí cơ bản; Phương pháp 2. GTLN, GTNN của một số hàm có MXĐ R; Phương pháp 3. Dùng các phép biến đổi lượng giác để tìm GTLN, GTNN của hàm số; Phương pháp 4. GTLN, GTNN của các hàm có chứa dấu giá trị tuyệt đối; Phương pháp 5. Các bài toán liên quan đến hàm bậc hai; Phương pháp 6. Dùng các bất đẳng thức cơ bản vào việc tìm GTLN, GTNN của hàm số; Phương pháp 7. GTLN, GTNN của các hàm đa thức; Phương pháp 8. Các bài toán ứng dụng độ dài đoạn thẳng. Phần ba. Các bài toán hỗn hợp. Phần bốn. Hướng dẫn và đáp số.
 

DOWNLOAD:
Link 1: Click Here
Link 2: Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...