Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Browsing:

Category: IMO

50 Years of International Mathematical Olympiads (Kỷ yếu)

Kỷ yếu 50 Năm kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế. Download Toankho: https://drive.google.com/open?id=1J_LKVnn_ceVqlSr4J7XaCVQtNftiYqkc


IMO Shortlist 2010

Download Toankho: https://drive.google.com/open?id=1xJAVM9ZqMUqyPSEfBxz1i48bnLjIyM8K


IMO Shortlist 2009

Download Toankho: https://drive.google.com/open?id=1gjiMtc8LPFcwbzQ82RDMsD3t2UKBWNVm


IMO Shortlist 2008

Download Toankho: https://drive.google.com/open?id=1RKmgdTD5aJOmfhZdr-4oAszSOEFr3m_n


IMO Shortlist 2007

Shortlist IMO 2007 – tổ chức tại Vietnam. Download Toankho: https://drive.google.com/open?id=1yXFrP3Yjw-mPxcQ-A5pDnEe5LodXtXeS


IMO Shortlist 2006

Download Toankho: https://drive.google.com/open?id=1kiQBhpTcAXJZa_DK2_L0EqQZD21AQenY