Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Browsing:

Tag: Toán cao cấp

Bài tập Toán cao cấp tập 2 – Nguyễn Đình Trí

Bài tập toán cao cấp tập 2 – Phép tính giải tích một biến số. Nguyễn Đình Trí (chủ biên) – Tạ Văn Đĩnh – Nguyễn Hồ Quỳnh Download toán khó: https://toankho.com/files/bttcc2


Bài tập Toán cao cấp tập 1 – Nguyễn Đình Trí

Bài tập toán cao cấp tập 1 – Đại số và hình học giải tích Nguyễn Đình Trí (chủ biên) – Tạ Văn Đĩnh – Nguyễn Hồ Quỳnh Download: https://toankho.com/files/bttcc1


Hình học Đại số – Ngô Bảo Châu

Download Toankho: https://drive.google.com/open?id=1_BD8yaToCLfPoqqC6RXDqfLTtmRTyCOV